https://geometar.in.rs/

https://geometar.in.rs/


Geometarske usluge

_

Šta Vam sve možemo ponuditi?

U sklopu svojih usluga izdvajamo: snimanje objekata, deobu parcele, omeđavanje parcele, izradu topografsko-katastarskih i situacionih planova, snimanje podzemnih vodova i instalacija. Za svoje klijente nudimo i dodatne usluge iz oblasti prometa nekretnina,pribavljanja dokumentacije za prevod i prenos, izradu poreskih prijava i provođenje istih kroz Poreske uprave i uknjižbu u službama za katastre nepokretnosti.

Snimanje objekta

Snimanje objekta obuhvata snimanje na terenu objekta u spoljnim gabaritima, obradu ( manuelnu i računsku ) i provođenje kroz Centar za katastar nepokretnosti. Agencija po završenom poslu predaje predmet u Službu za katastar nepokretnosti, a Služba provodi kroz katastarski operat.

Kada Agencija preda Službi na obradu predmet sa svom pratećom dokumentacijom prestaju sve obaveze po predmetu prema klijentu.

Sve geodetske agencije su privatne firme koje posluju po zakonu i izdatim licencama od RGZ za određene oblasti u geodeziji, ali iste nemaju uticaj na kretanje i provođenje predmeta kroz Službe. Objekti koji se snimaju ne moraju imati odobrenje za gradnju, osim u slučaju legalizacije ozakonjenja.Svi ostali objekti moraju imati odobrenje za gradnju ili upotrebu.

Objekti su i vodovi instalacija (elektro, telefonske, vodovodne, gasne i druge mreže). U cilju legalizacije ozakonjenja bespravno izgrađenih objekata, odnosno uknjižbe objekata u vlasničku evidenciju ovo je prva faza u postupku legalizacije objekata. Ovo je jedna od najčešćih geodetskih usluga na terenu.

Cena usluga koje pruža Agencija se razlikuje od objekta do objekta u zavisnosti od površine objekta, namene, da li je potrebno izvršiti neku predradnju da bi objekat mogao da se uknjiži u SKN, da li se objekat nalazi u katastru nepokretnosti ili u katastru zemljišta. Isto tako razlikuje se i cena za snimanje objekata, da li se vrši podela unutar objekta,vlasnička struktura itd.

Cena za uslugu snimanja objekata krece se od 7.000,00 din do 11.000,00 din po objektu do 100m2, bez taksi. Agencija zadržava pravo da u toku radova smanji ili poveća ugovorenu cenu sve u odnosu na parametre koji određuju cenu.

Deoba parcele

Promena oblika i površine parcele naziva se deoba parcele. Postoje dve vrste deoba parcela – uslovna i faktička. Uslovna deoba parcele je kada su uslovljene površine u okviru ukupne površine parcele, a faktička deoba parcele je kada je na terenu postavljena faktička linija razgraničenja u okviru parcele. Cena za uslugu zavisi od površine, koja je deoba u pitanju, koliko nastaje novih parcela deobom, da li se uzimaju podaci za omeđavanje itd.

Za uslovnu deobu parcele uzimaju se podaci za omeđavanje i uslovljena površina računa se prema koordinatama detaljnih tačaka te parcele i deobne linije.

Deobe parcela se isto vrše prema planskim aktima, izvodima iz plana parcelacije, urbanističkim projektima na zemljištima na prostorima gde je zemljište nacionalizovano. U ostalim slučajevima deobe se vrše na zemljištu koje je po kulturi pašnjak, neplodna površina, šuma.

Za zemljište koje se nalazi na seoskom području može se vršiti deoba ako je predmetna parcela površine 1 ha, a nastaju dve parcele po 0.50 ha. U većini slučajeva radi se način i upotreba korišćenja parcele i kao takva se provodi kroz katastar, ali samo u pravnom smislu. Suvlasnici se upisuju u realnim udelima na zemljištu, a od Agencije dobijaju skicu sa koordinatama deobnih linija, overne sa zapisnikom o izvršenom uviđaju na terenu da su stranke opredelili deo koji koriste na terenu i da isti prihvataju za svoje.

Omeđavanje parcele

Omeđavanje je postupak utvrđivanja spoljnje granice parcele.

Omeđavanje se izvodi radi uvodjenja kupca u posed parcele, za potrebe ogradjivanja parcele i sl.

Izrada katastarsko- topografskih planova

Izrada situacionih planova

Prilikom izrade projekata u cilju izgradnje objekata ili objekata infrastrukture, kao i za potrebe izrade planskih akata urbanističkih projekata i planova parcelacije, ova geodetska usluga je prva u nizu poslova i usluga koje vas očekuju. Dakle, pre izrade projekta, odnosno pre davanja urbanističkih uslova i drugih saglasnosti, neophodno je izraditi katastarsko topografski plan predmetnog područja.

Katastarsko topografski plan se izgrađuje u razmeri koju zahteva investitor, odnosno projektant, a sadrži sve detalje na terenu ( faktičko stanje ). Na topografskom planu se nalazi i visinska predstava terena.Od skoro po novom Zakonu Agencija svojim pečatom i licencom overava plan sto je u znatnoj meri olakšalo i ubrzalo izradu planova.

Snimanje podzemnih vodova i instalacija

Zakonska je obaveza investitora, odnosno izvođača, da se izvrši geodetsko snimanje podzemnih vodova i instalacija još prilikom njihovog postavljanja – izgradnje.

Korisnici ove usluge su, obično, javna preduzeća, odnosno izvođači radova na terenu. Nakon izvršenog geodetskog snimanja vrši se kartiranje vodova na katastarskim planovima vodova i izdaje se potvrda o snimanju i kartiranju podzemnih ili nadzemnih vodova i instalacija. Bez navedene potvrde ne može se izvršiti tehnički prijem, odnosno izdati upotrebna dozvola za predmetni objekat.

Pravni saveti

Pravni saveti u vezi: prometa nepokretnosti, uknjižbe, legalizacije, poreza na promet nepokretnosti i prava, kupovine i procene nepokretnosti.

Agencija vrši usluge izrade i predaje papirologije neophodne za odmeravanje poreza na promet nepokretnosti i prava i drugih poreza (popunjavanje poreskih prijava,predaja istih, preuzimanje rešenja o određivanju poreza)

Agencija obezbeđuje pravnu sigurnost klijentima i daje neophodne garancije za izvršene usluge. Agencija vrši usluge legalizacije objekata, kao i projektovanje novih objekata sa svom potrebnom dokumentacijom, nadzorom i izvođenjem radova.Radi efikasnog izvršenja navedenih poslova Agencija angažuje podizođače na poslovima za koje su stručni i pruža sve potrebne garancije za izvedene poslove.

Pribavljanje dokumentacije

Agencija za klijente vrši vađenje dokumentacije (zahteva, prijava, dozvola, potvrda i sl.) od Imovinsko-pravne službe, Poreske uprave, Službe za katastar nepokretnosti, Gradskih uprava za urbanizam i javnih preduzeća potrebnih radi realizacije posla za klijente: listovi nepokretnosti, poreske prijave, prijave za uknjižbu, zahtevi za legalizaciju, zahtevi za legalizacijske dozvole, zahtevi za tehnički prijem, zahtev za upotrebnu dozvolu.